در اینجا من کدهای USSD را به شما نشان می دهد.

https://www.youtube.com/watch?v=A39hopGDv9I

 

مقاله ی زیر را نیز مطالعه کنید.

http://eussd.blog.ir/post/USSD-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%87%D8%A7